วันเสาร์ที่ 9 มีนาคม พ.ศ. 2556

แผนการจัดการเรียนรู้ที่ 8

                                                      แผนการจัดการเรียนรู้ที่    8

                 กลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์               วิชาคณิตศาสตร์เพิ่มเติม    ค33201

หน่วยการเรียนรู้ที่  1  แคลคูลัสเบื้องต้น      เรื่อง ปริพันธ์ไม่จำกัดเขต

                                   ชั้นมัธยมศึกษาปีที่  6      จำนวน     4     ชั่วโมง


1.มาตรฐานการเรียนรู้และตัวชี้วัด
   มาตรฐาน ค 6.1  ตัวชี้วัด ค 6.1 ม.6/1-6
2.ผลการเรียนรู้
                1.   หาปริพันธ์ไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันที่กำหนดให้ได้
                2.   หาปริพันธ์จำกัดเขตของฟังก์ชันบนช่วงที่กำหนดให้และหาพื้นที่ที่ปิดล้อมด้วยเส้นโค้ง
                      บนช่วงที่กำหนดให้ได้
      3.จุดประสงค์การเรียนรู้
3.1    ด้านความรู้
                      1.      บอกความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
                      2.      บอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
                      3.      บอกสูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรต  ที่นำมาใช้ในการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ
                                ฟังก์ชันได้
                      4.      หาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันได้
                      5.      นำความรู้เรื่องอินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
3.2    ด้านทักษะ
                        1. ใช้วิธีการที่หลากหลายในการแก้ปัญหา
                        2. ใช้ความรู้ ทักษะกระบวนการทางคณิตศาสตร์ และเทคโนโลยีในการแก้ปัญหาในสถานการณ์ต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม
                       3. ให้เหตุผลประกอบการตัดสินใจ และสรุปผลได้อย่างเหมาะสม
                       4. ใช้ภาษาและสัญลักษณ์ทางคณิตศาสตร์ในการสื่อสาร การสื่อความหมาย และการนำเสนอได้อย่างถูกต้องและชัดเจน
                       5. เชื่อมโยงความรู้ต่าง ๆ ทางคณิตศาสตร์และนำความรู้ หลักการกระบวนการทางคณิตศาสตร์ไปเชื่อมโยงกับศาสตร์อื่น ๆ
                      6. มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์

3.3    ด้านคุณลักษณะ
1.       มีความรับผิดชอบ
2.       มีระเบียบวินัย
3.       ทำงานอย่างมีระบบ
4.       มีความรอบคอบ
5.       มีวิจารณญาณ
6.       ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
4.สาระการเรียนรู้
                1.   อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
                2.   สูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรต
                3.   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำอินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้
      5.การบูรณาการ
1.       บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย
2.       บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม
6.กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า  เมื่อเรียนจบแผนการเรียนรู้นี้แล้ว  นักเรียนจะสามารถ  
          -  บอกความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
          -  บอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
          -  บอกสูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรตที่นำมาใช้ในการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ
              ฟังก์ชันได้
          -  หาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันได้
          -  นำความรู้เรื่อง  อินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
     2.  ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาปฏิยานุพันธ์  โดยใช้การถาม ตอบ
     3.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  11.1  แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอินทิกรัลไม่จำกัดเขต  โดยครูอธิบายเพิ่มเติมถ้านักเรียนสงสัย  หลังจากนั้นบันทึกลงในแบบสรุปเนื้อหา  รหัสที่  11
     4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.1  แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามแผนภูมิเฉลย  และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 

                        5.   มีความคิดเริ่มสร้างสรรค์
3.1    ด้านคุณลักษณะ
1.       มีความรับผิดชอบ
2.       มีระเบียบวินัย
3.       ทำงานอย่างมีระบบ
4.       มีความรอบคอบ
5.       มีวิจารณญาณ
6.       ตระหนักในคุณค่าและมีเจตคติที่ดีต่อคณิตศาสตร์
4.สาระการเรียนรู้
                1.   อินทิกรัลไม่จำกัดเขต
                2.   สูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรต
                3.   โจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการนำอินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้
      5.การบูรณาการ
1.       บูรณาการกับกลุ่มสาระภาษาไทย
2.       บูรณาการกับกลุ่มสาระสังคม  ศาสนาและวัฒนธรรม
6.กิจกรรมการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 1
1.  แจ้งจุดประสงค์การเรียนรู้ให้นักเรียนทราบว่า  เมื่อเรียนจบแผนการเรียนรู้นี้แล้ว  นักเรียนจะสามารถ  
          -  บอกความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
          -  บอกสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอินทิกรัลไม่จำกัดเขตได้
          -  บอกสูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรตที่นำมาใช้ในการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของ
              ฟังก์ชันได้
          -  หาอินทิกรัลไม่จำกัดเขตของฟังก์ชันได้
          -  นำความรู้เรื่อง  อินทิกรัลไม่จำกัดเขตไปใช้ในการแก้โจทย์ปัญหาได้
     2.  ครูทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาปฏิยานุพันธ์  โดยใช้การถาม ตอบ
     3.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  11.1  แล้วร่วมกันอภิปรายสรุปความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขตและสัญลักษณ์ที่ใช้แทนอินทิกรัลไม่จำกัดเขต  โดยครูอธิบายเพิ่มเติมถ้านักเรียนสงสัย  หลังจากนั้นบันทึกลงในแบบสรุปเนื้อหา  รหัสที่  11
     4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.1  แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามแผนภูมิเฉลย  และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง 
ชั่วโมงที่ 2
     1.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับความหมายของอินทิกรัลไม่จำกัดเขต  โดยใช้การถาม ตอบ 
     2.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  11.2  แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาอินทิกรัล  จากสูตรการหาอินทิเกรต  สูตรที่  1 – 3  โดยครูอธิบายเพิ่มเติมเมื่อนักเรียนสงสัย
     3.  ครูยกตัวอย่างการหาอินทิกรัล  2 – 3  ตัวอย่างบนกระดาน  แล้วให้นักเรียนร่วมกันหา  เพื่อทดสอบความเข้าใจของนักเรียน  ดังนี้
               1.   จงหา  
               2.   จงหา  
               3.   จงหา  
4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.2  เป็นการบ้านเพื่อเสริมทักษะและความแม่นยำในการเรียนรู้
ชั่วโมงที่ 3
     1.  ครูและนักเรียนร่วมกันเฉลยแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.2  แล้วให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจ  และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
     2.  ทบทวนความรู้เกี่ยวกับการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขต  จากสูตรที่  1 – 3  โดยใช้การถาม ตอบ 
     3.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  11.3  แล้วร่วมกันอภิปรายเกี่ยวกับการหาอินทิกรัล  โดยใช้สูตรที่  4 – 5  โดยมีครูคอยอธิบายเพิ่มเติม  หลังจากนั้นบันทึกลงในแบบสรุปเนื้อหา  รหัสที่  11
     4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.3  แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามแผนภูมิเฉลยและบันทึกคะแนนทีได้ไว้  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
     5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มเตรียมส่งตัวแทนเข้าร่วมแข่งขันการหาอินทิกรัลไม่จำกัดเขต  กลุ่มละ  คน  ในชั่วโมงต่อไป
ชั่วโมงที่ 4
     1.  นักเรียนตัวแทนแต่ละกลุ่มเข้าแข่งขันการหาอินทิกรัล  จำนวน  10  ข้อ  ให้เวลาทำ  15  นาที  เมื่อทำเสร็จให้นักเรียนเปลี่ยนกันตรวจตามที่ครูเฉลย  และบันทึกคะแนนที่ได้ไว้
     2.  ครูตรวจสอบผลการแข่งขันของนักเรียนแต่ละกลุ่ม  พร้อมทั้งประกาศผลผู้ชนะอันดับ  1, 2  และ  และมอบรางวัล
     3.  นักเรียนศึกษาเอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  11.4  โดยศึกษาเนื้อหาและตัวอย่างให้ละเอียด  ถ้ามีข้อสงสัยให้สอบถามครูผู้สอน
     4.  นักเรียนทำแบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.4  แล้วเปลี่ยนกันตรวจตามแผนภูมิเฉลยและบันทึกคะแนนที่ได้ไว้  โดยครูตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง
     5.  นักเรียนแต่ละกลุ่มจัดทำแผนภูมิสูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรต  เป็นผลงานของกลุ่มส่งครูนอกเวลาเรียน
7.             สื่อการเรียนรู้
                1.   เอกสารประกอบการสอน  รหัสที่  1.1 – 11.4
                2.   แบบฝึกทักษะ  รหัสที่  11.1 – 11.4
                3.   แบบสรุปเนื้อหา  รหัสที่  11
8.             แหล่งการเรียนรู้
                1.   ห้องสมุดกลุ่มสาระการเรียนรู้คณิตศาสตร์
                2.   ห้องสมุดโรงเรียน
                3.   ห้องสมุดประชาชน
                4.   อินเตอร์เนต
9.     หลักฐานการเรียนรู้
                1.   แบบฝึกทักษะ   รหัสที่  11.1 – 11.4
                2.   แบบสรุปเนื้อหา  รหัสที่  11
                3.   แผนภูมิ  สูตรเกี่ยวกับการอินทิเกรต
10.  การวัดผลและประเมินผลการเรียนรู้

                  การวัดผล

การประเมินผล
1.  สังเกตจากการตอบคำถาม
2.  สังเกตจากการร่วมกิจกรรม
3.  การทำแบบฝึกทักษะ
4.  การทำใบกิจกรรม
5.  การทำแบบสรุปเนื้อหา
6.  การทำเอกสารฝึกหัดเพิ่มเติม
1.  นักเรียนส่วนใหญ่ตอบคำถามได้ถูกต้อง
2.  นักเรียนสนใจร่วมกิจกรรมดี
3.  นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง
4.  นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง
5.  นักเรียนส่วนใหญ่สรุปเนื้อหาได้ถูกต้อง
6.  นักเรียนส่วนใหญ่ทำได้ถูกต้อง  สวยงาม



ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น